plytėti

plytė́ti, plỹti, -ė́jo intr. 1. 480 būti plačiai nusidriekusiam, išplitusiam, tįsoti: Greta girių plyti ir didžiuliai žemės plotai Vr. Arčiau Pervalkos plytintys smėlynai atrodo labai didingai sp. Pakalnėje plytėjo sodas A.Vencl. Akim neaprėpsi – plytėjo vieniša stepė . Vienoje kelio pusėje plytėjo rugiai, kitoje – vasarojus . Raudonu sproguliu dengėsi alksnynai, šviesiu žalumu plytėjo kiškio kopūstai krūmuose J.Balt. Visomis kryptimis plyti daugybė žvaigždžių sistemų . Ką mes vadiname dangumi, yra beribė erdvė, plytinti į visas puses sp. 2. (neol.) rutuliotis, plėtotis: Sustojusi plytėti kurmio akis P.Aviž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • plytėti — vksm. Gretà gi̇̀rių plỹti didžiùliai derli̇̀ngų žẽmių plótai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • klojėti — klojėti, ėja (klõji), ėjo 1. intr., tr. BŽ267 būti užsiklojusiam: Jis vilkė[ja] (vil̃ki Ds, Rg) ir klojė[ja] (klõji Ds, Rg) tais pačiais drabužiais J. Su kaldra klojėt dabar per šalta Gs. Kuo tu klojėsi naktį, ar šituo apklotu? J.Jabl. Jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutempti — nutem̃pti, ia (nùtempia), nùtempė Š, Rtr, KŽ 1. tr. tempiant numauti, nuvilkti, nutraukti žemyn: Jis atsegė pirštinę ir atsargiai nutempė ją rš. Aš liuobu tas sukneles žemėn nutem̃psiu Trk. Staltiesę jaunoj nùtempia, kad ir kitos mergos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutęsti — nutę̃sti, ia (nùtęsia), nùtęsė K, Š, Rtr, KŽ, DŽ1; Sut 1. tr. padaryti, kad nutrūktų, nutraukti: [Žuvys] stvarsto stvarsto ir nenùtęsia Rdd. ║ numauti: Duok, čebatus nutęsiù, negulsi itokiom lažion Str. 2. tr. LL192, Rtr, NdŽ nutempti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padriekti — padriẽkti, ia, pàdriekė 1. tr. K paskleisti; pakratyti: Pàdriekė šiaudus ir paliko Krik. Padriẽk šiaudų, kad gyvuliam nebūtų šlapia Ėr. Rugiai ant pado padriekti, o kūlėjų nematyt Žl. ║ netvarkingai padėti, numesti: Paliko drabužius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patiesti — patiẽsti, ia (pàtiesia), pàtiesė tr. 1. NdŽ padaryti kiek tiesesnį, patiesinti: Gelžį patiẽsti reik, sako, nė kokio sunkumo nėra Vvr. Senovių senovė[je] didžiai plačiai prekyba yra buvusi tūse kraštūse, jei tūlos jų upys yra patiestos S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patęsti — patę̃sti, ia (pàtęsia), pàtęsė NdŽ, KŽ, DŽ1 1. tr. tempiant pailginti, paploninti: Patęsk ploniau verpalą Šts. Su geležia bepiga: kur stora – patę̃sia, kur plona – sukrečia, o medžio atpjovei – jau neprilipdysi Dkš. | refl. NdŽ. 2. tr. kiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plytėjimas — sm. (1); rš → plytėti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratęsti — pratę̃sti, ia (pràtęsia), pràtęsė Š, Rtr; SD1141,142, Sut, M 1. tr. N, K, KŽ tempiant padaryti ilgesnį arba platesnį, pratempti: Striubą daiktą pratę̃sti, kad būtų ilgesnis J. Nulėkė vilkas par kalvį ir paprašė, kad pratę̃st jam liežiuvį (ps.)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sklydėti — sklydėti, sklỹdi, ėjo intr. 1. Ser, BŽ477, DŽ, NdŽ būti išsiliejusiam, tyvuliuoti, plytėti: Vanduo sklỹdi lankose DŽ1. Žemėje sklydi migla rš. 2. NdŽ slysti, čiuožti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.